Workshops

Læs også om vores målrettede ydelser til den offentlige sektor – find linket i venstre side.

Workshop emner

Tillidsbaseret Ledelse
På workshoppen præsenteres tillidsbaseret ledelse set i et teoretisk og praktisk perspektiv. Endvidere tages der udgangspunkt i organisationens brug af tillid på de tre niveauer; hhv. det individuelle, relationelle og organisatoriske niveau. Herved opnås en konkret indsigt i organisationens brug af tillid. Fokus er, at deltagerne skaber et fremadrettet udviklings perspektiv ift. brugen af tillid. Workshoppen er en cocktail af oplæg, cases og konkrete øvelser med udgangspunkt i organisationens konkrete situation. Deltagerne får konkrete redskaber til det videre arbejde med tillidsbaseret ledelse.

Tillidsbaseret Lean
Tillidsbaseret Lean er et nyt koncept der har til formål at opnå en kombineret effekt af effektivitet, kvalitet og trivsel, hvor der er fokus på effektive og velafprøvede metoder baseret på Lean – samt inddragelse af medarbejderne.Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Leanmetoden sikrer, at man gør det rigtige på den rigtige måde – og at man til stadighed forbedrer indsatsen.

Leanmetoden er isoleret set et meget effektivt værktøj til optimering af arbejdsprocesser; og mange virksomheder og organisationer har høstet markante produktivitetsforbedringsresultater med lean. Imidlertid forudsætter en vedvarende effekt af lean, at der etableres en tilsvarende stærk ledelses- og samarbejdskultur. Det drejer om involvering og motivation samt om forventningsafstemning og gensidig commitment. Tillid har en afgørende betydning heri. Workshoppen er en kombination af inspirations indlæg om Tillidsbaseret Lean samt øvelser omkring virksomhedens brug af Lean og behovet herfor. Der perspektiveres ift. konkrete værktøjer og handleplaner som virksomheden kan gøre brug af i det videre lean forløb.

Samarbejde og effektivitet
Tillid er nøgleordet til et godt effektivt samarbejde! Vi ved, at når relationer bygger på tillid, reduceres friktionen i organisationen og der opnås en øget effektivitet. Workshoppen sætter fokus på brugen af tillid i relationerne; hvad fremmer og hæmmer? Herunder at tage ansvar for egne handlinger, samt hvordan man opbygger tillidsfulde relationer i teamsamarbejdet. Det vil i workshoppen blive belyst, hvordan effektiviteten kan øges via styrkede relationerne og ved at se på samarbejdet i et større og mere helhedsorienteret perspektiv. Der præsenteres både konkret teori samt konkrete cases om emnet.

Tillid og kontrol
Mange organisationer oplever, at det er en udfordring, at niveauet af kontrol er stigende. Forskning viser, at uhensigtsmæssig kontrol virker demotiverende på medarbejderne. Vi ved fra arbejdet med Tillidsbaseret Ledelse, at uhensigtsmæssig kontrol kan ændres til hensigtsmæssig kontrol ved at øge mængde af tillid i organisationen. Workshoppen starter med en opsummering af de teoretiske perspektiver om hhv. tillid og kontrol. Efterfølgende gennemgås de eksisterende kontrolmekanismer i organisationen, ud fra en vurdering, om disse er hhv. hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige. Formålet med workshoppen er, i et fremadrettet perspektiv at reducere mængden af uhensigtsmæssig kontrol samt at øge tillidsniveauet.

Trivsel og tillid
Hvordan har Danmarks bedste arbejdspladser skabt en tillidsbaseret kultur hvor tryghed, tillid og arbejdsglæde er de vigtigste redskaber for vækst og udvikling? Hvor medarbejderne er så stolte af deres arbejdsplads, at de anbefaler den til andre? Virksomhederne har blandt andet iværksat initiativer som Work Life balance - programmer, øget fleksibilitet og selvledelse samt skabt tydelige rammer at arbejde under – med plads til den individuelle tilpasning at udføre arbejdet i. På relationsniveau arbejder Danmarks bedste arbejdspladser intensivt på at opbygge stærke netværk mellem medarbejdere og ledere, for at få klare snitflader og vidensudveksling. På individ niveau er tilliden evident, i relationsopbygningen til den enkelte medarbejder i form af individuelt tilpassede arbejdsrammer, fleksibilitet, ansvarlighed oginddragelse, for at den enkelte medarbejder får sit fulde potentiale foldet helt ud. Workshoppen er en kombination af foredrag, øvelser og konkrete redskaber. Indholdet sammensættes ud fra konkrete behov og ønsker, og der kan tones op og ned for de respektive emner.

Kommunikation
Det redskab som binder relationer og strategiske indsatser sammen til at udgøre et tillidsflow gennem organisationen, er kommunikation! Workshoppen sætter fokus på kommunikation i et tillidsbaseret perspektiv – dvs. hvordan kommunikationen skaber og bygger tillid medarbejder og teams imellem. Der sættes især fokus på hvordan kommunikationen styrkes og derved også tillidsniveauet gennem 7 centrale områder om at være; tydelig, konsekvent, ærlig, didaktisk, tilpasset og tilstrækkelig. Kommunikation anskues både på det individuelle, relationelle og organisatoriske niveau i workshoppen.

Tillid og innovation
Der er stor sammenhængskraft mellem tillid og innovation. Når der er højt niveau af tillid får innovationen mere plads til udfoldelse – omvendt skaber innovation ofte tillid mellem mennesker. Succesen af innovationen forudsættes dog af at organisationen har et innovationsflow hvorved processerne er ”på plads”. Det betyder at tætte relationer er grobund for kreative processer – og når alle kender mål og retning, er der mulighed for at sætte det ind i en forretningsmæssig kontekst. Workshoppen består af indlæg om sammenhængen mellem tillid og innovation, at skabe et innovationsflow og en innovationskultur. Dette sættes i lyset af organisationens egne erfaringer med innovation og fremadrettet ses der på, hvilke indsatser der ville styrke organisations innovationsniveau.

Organisatorisk tillid
Tillid på organisatorisk niveau handler blandt andet om at skabe en arbejdssituation, så medarbejderne får et større råderum at udføre arbejdet i – samtidig med at der er en tydelig styring og skarpt fokus på kerneydelsen. Altså de resultatmål, vi stræber efter. Med et øget råderum bliver ledere og medarbejdere imødekommet med tillid. I workshoppen gennemgås de organisatoriske strukturer og processer, og det vurderes, hvilke der hhv. hæmmer og fremmer tillidsflowet i organisationen. Workshoppen giver et overblik over organisationens strategiske indsatser og processer, vurderer effekten af disse, og - i et fremadrettet perspektiv - vurderer hvilke indsatser der skal styrkes. Workshoppen kan afholdes for ledergruppen alene eller ved inddragelse af medarbejdergruppen.